Regulamin Konkursu "Asana to pozycja stabilna i wygodna"
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Regulamin Konkursu "Asana to pozycja stabilna i wygodna"

sobota, 25 października 2014

Justyna Moćko

§ 1 Wstęp

Konkurs pod nazwą Asana to pozycja stabilna i wygodna" (dalej zwany KONKURSEM), organizowany jest przez Wiktora Morgulec prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiktor Morgulec JOGA-JOGA.PL, NIP: 118-021-44-46 ul. Kiełpińska 6/5, 01-707 Warszawa, zwanymi dalej Organizatorem.

Uczestnikiem imprezy jest osoba fizyczna, która prześle dokona zgłoszenia w sposób określony w Regulaminie, zwana dalej Uczestnikiem.

Impreza jest organizowana w dniach 25.10.2014 - 30.11.2014 r. na portalu internetowym joga-joga.pl.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora, oraz członków ich najbliższej rodziny (małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa).

Udział w KONKURSIE jest dobrowolny, Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na udostępnienie danych osobowych związanych z udziałem w KONKURSIE. Administratorem danych osobowych w jest Organizator.

Organizator informuje, że dane osobowe Uczestnika podane podczas zgłoszenia udziału w KONKURSIE są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem KONKURSU. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.

Uczestnik stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r nr 101, poz. 926 ), poprzez zgłoszenie udziału w KONKURSIE, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach wskazanych powyżej.

Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w KONKURSIE.

§ 2 Zasady przeprowadzenia KONKURSU

Na stronie internetowej www.joga-joga.pl umieszczone są szczegółowe informacje o KONKURSIE, które są zawarte w Regulaminie.

W celu przystąpienia i wzięcia udziału w KONKURSIE należy:

Przesłać autorski tekst o objętości maksymalnie 2 strony (3600 znaków ze spacjami) na temat podany przez Organizatora w terminie do 30 11.2014 r

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania tekstu, który zawiera w swojej treści słowa niecenzuralne; który zawiera więcej niż 36000 znaków łącznie ze spacjami, który nie jest autorskim tekstem.

Organizator zastrzega sobie możliwość sukcesywnego publikowania tekstów na portalu społecznościowym www.Facebook.pl

Powołany przez Organizatora zespół arbitrów wyłoni spośród wszystkich tekstów trzy najciekawsze, które zostaną nagrodzone zgodnie z § 3 Regulaminu.

Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone najpóźniej 2.12.2014 na portalu www.joga-joga.pl

Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tekstu na rzecz Organizatora na wszelkich znanych w dacie KONKURSU polach eksploatacji oraz praw zależnych do tekstu.

§ 3 Nagrody, odbiór nagród.

Organizator jako nagrody przewidział:

3 egzemplarze książki "Jogasutry Jogabhaszja"w tłumaczeniu Leona Cyborana, wydanie drugie, zmienione, Warszawa 2014

Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową www.joga-joga.pl oraz mailem, z którego przesyłali tekst.

Nagrody zostaną niezwłocznie przesłane pocztą polską listem poleconym.

§ 4 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2014 r. i dostępny jest na stronie internetowej www.joga-joga.pl.

KONKURS, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie nie są grą losową, której wynik zależy w szczególności od przypadku, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

Warszawa, dnia 24.11.2014 roku.

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Styl Życia
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi