Regulamin konkursu "Najtrudniejsza asana, którą udało mi się wykonać"
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Regulamin konkursu "Najtrudniejsza asana, którą udało mi się wykonać"

środa, 20 stycznia 2016

Justyna Moćko

Początek roku - początkiem nowych postanowień? Może jednym z nich jest rozpoczęcie praktyki jogi? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym joginem czy zaawansowaną joginką zapewne chciałbyś /chciałabyś powitać nowy rok praktyki w nowych ciuchach do jogi. Nic prostszego, wystarczy wziąć udział w konkursie. Sprawdź pełen regulamin.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (dalej "Organizator") pod nazwą "Najtrudniejsza asana, którą udało mi się wykonać" (dalej "Konkurs") jest firma JOGA - JOGA.PL WIKTOR MORGULEC z siedzibą w Warszawie (01-707), przy ul. Kiełpińskiej 6/5 o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) -118-021-44-46.

1.2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Celem Konkursu jest promocja ubrań firmy KOKOworld oraz oferty sklepu dostępnej pod adresem www.sklep.joga-joga.pl

1.4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Uczestnikówi Organizatora. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

1.5. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 20.01. 2016 r. do dnia 31.02.2016 r. (dalej "Okres Trwania Konkursu").

§2. ZASADY KONKURSU

2.1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych i ukończone 18 lat, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: "Uczestnicy"). Osoby, które nie spełniają warunku wieku, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

2.2. Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu powinni dostarczyć na adres Organizatora pisemną zgodę prawnych opiekunów najpóźniej do dnia 25.01.2016 r. Decyduje data nadania przesyłki pocztowej (data stempla pocztowego).

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do redakcji portalu Joga-Joga.pl zdjęcia konkursowego w formacie jpg, na którym Uczestnik zaprezentuje, jaka jest najtrudniejsza asana, którą udało mu się wykonać oraz krótko opisze, jak do tego doszło

a) akceptacja treści regulaminu Konkursu,

b) potwierdzenie posiadania praw autorskich do przekazanego materiału foto (dalej jako "Zgłoszenie").

2.4. Zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w punkcie 2.3. Regulaminu, jak również dokonane po Okresie Trwania Konkursu, o którym mowa w punkcie 1.5., nie będą brały udziału w Konkursie.

2.5. Przesłane przez Uczestnika zdjęcia, o których mowa w punkcie 2.3. powinny spełniać poniższe warunki, a Uczestnik powinien dysponować prawami do zdjęć umożliwiającymi publikację zdjęć w sieci Internet:

a) Jedno zdjęcie nie może przekraczać 1 MB pojemności.

b) Zgłoszenia powinny przedstawiać Uczestnika konkursu w asanie, która była dla niego najtrudniejsza i krótkie uzasadnienie, jak doszło do tego, że ją wykonał.
c) Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

d) Zgłoszenia nie powinny być zdjęciami wyretuszowanym i fotomontażem, kolażem, itp.

2.6. Uczestnik Konkursu nie może zgłosić innej osoby niż własna do Konkursu.

2.7. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym, że jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

2.8. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik upoważnia Organizatora do dowolnego korzystania z przekazanych przez siebie zdjęć oraz wyraża jednocześnie zgodę na bezterminowe wykorzystanie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego na tychże zdjęciach w celach promocyjnych i marketingowych oraz reklamowych Organizatora na polach eksploatacji obejmujących:

a) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym m. in. na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Facebook.com, z zastrzeżeniem, iż zakres udzielanej licencji jest tożsamy z warunkami licencyjnymi materiałów zamieszczanych przez użytkowników w serwisie Facebook.com opisanymi w regulaminie serwisu Facebook.com,

b) publiczne bezterminowe rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnych

i informacyjnych Organizatora bez względu na nośnik (np. Internet, poster, citilight, materiały prasowe, POSM, outdoor, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.),

c) powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości.

2.9. Zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku Uczestnika na terytorium Rzeczpospolitej

(z zastrzeżeniem sieci Internet), na terytorium krajów, na których Organizator

prowadzi działalność oraz na targach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

2.10. Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zdjęć. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęć obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć - kopiowania egzemplarzy dzieła,

b) w zakresie edycji, aranżacji oraz łączenia zdjęć z innymi utworami,

c) w zakresie obrotu oryginałem albo nośnikami, na których zdjęcia utrwalono: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub kopii,

d) udzielania licencji na wykorzystanie dzieła zdjęć,

e) wykorzystanie w Internecie,

f) wykorzystanie w sklepach firmowych, punktach sprzedaży, spotkaniach biznesowych.

2.11. Uczestnik upoważnia Organizatora do:

a) zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu zdjęć, w tym dokonywania modyfikacji,

b) łączenia zdjęć z innymi materiałami.

2.12. Podanie nieprawidłowych informacji w Zgłoszeniu będzie skutkowało wykluczeniem Uczestnika z Konkursu i/lub utratą prawa do Nagrody.

§3. CZAS TRWANIA KONKURSU I NAGRODY

3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.01.2016 r.

3.2. Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 31.01.2016 r.

3.3. Jury w osobach: Justyna Moćko, Sylwia Alabrudzińska wyłoni zwycięzców do 2.02.2016 r.

3.4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie zwycięskich zdjęć wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska zwycięzcy do dnia 3.02.2016 r. na portalu Joga-Joga.pl. i na fb joga-joga.pl

3.5. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, powiadomieni przez Organizatora pocztą elektroniczną (e-mail) o przyznaniu nagrody. 3.5. Nagrodzone zostaną 3 osoby, za zdjęcia, które wydały się najładniejsze i miały najciekawsze uzasadnienie.

3.6. Nagrody w Konkursie stanowią:

I miejsce - BON na kwotę 300 zł. do wykorzystania w KOKOworld.

II miejsce - SZARAWARY - kolor i krój do wyboru

III miejsce - nerki z afrykańskim akcentem.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mailowy: justyna@joga-joga.pl

Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem oraz z jego akceptacją.

Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Styl Życia
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi