Regulamin konkursu "Zdrowie z roślin"
Kalendarium Wydarzeń
Bądź w kontakcie
Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Informacje Specjalne

pokaż wszystkie

Informacje

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

pokaż wszystkie

Partnerskie szkoły jogi

Regulamin konkursu "Zdrowie z roślin"

wtorek, 11 października 2016

Weź udział w konkursie ZDROWIE Z ROŚLIN, ułóż hasło promujące dietę roślinną i wygraj książkę "Dieta dla serca".

Regulamin konkursu "ZDROWIE Z ROŚLIN"

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (dalej "Organizator") pod nazwą "IV GÓRSKI MARATON JOGI 2016" (dalej "Konkurs") jest firma JOGA - JOGA.PL WIKTOR MORGULEC z siedzibą w Warszawie (01-707), przy ul. Kiełpińskiej 6/5 o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) -118-021-44-46.

1.2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej "Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Celem Konkursu jest promocja książki "Kuchnia dla serca" Wioletty Domaradzkiej i Roberta Zakrzewskiego oraz portalu joga-joga.pl.

1.4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.

1.5. Uczestnik, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

1.6. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 12.10.2016 r. do dnia 26.10.2016 r. (dalej "Okres Trwania Konkursu").

1.7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540).

§2. ZASADY KONKURSU

2.1 W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych i ukończone 18 lat, zamieszkujące terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: "Uczestnicy"). Osoby, które nie spełniają warunku wieku, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich opiekunów prawnych.

2.2 Niepełnoletni Uczestnicy Konkursu powinni dostarczyć na adres Organizatora pisemną zgodę prawnych opiekunów najpóźniej do dnia 22.10.2016 r. Decyduje data nadania przesyłki pocztowej (data stempla pocztowego).

2.3 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pod adres redakcja@joga-joga.pl hasła promującego dietę roślinną oraz akceptacja treści regulaminu Konkursu,

2.4 Zgłoszenia dokonane w innej formie niż wskazana w punkcie 2.3. Regulaminu, jak również dokonane po Okresie Trwania Konkursu, o którym mowa w punkcie 1.5., nie będą brały udziału w Konkursie.

2.5 Przesłane przez Uczestnika hasło, o których mowa w punkcie 2.3. powinno spełniać poniższe warunki:

a) Hasło musi być ujęte w jednym zdaniu.

b) Zgłoszenia nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych.

2.6 Uczestnik Konkursu nie może zgłosić innej osoby niż własna do Konkursu.

2.7 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń, z tym, że jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

2.8 Z chwilą przesłania do Organizatora Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie przez Organizatora hasła w celach promocyjnych, marketingowych oraz reklamowych oraz przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Zgłoszenia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (w tym analogowe i cyfrowe),

a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w tym Internetu;

c) publiczne rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym m. in. na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie Facebook.com i YouTube.com, z zastrzeżeniem, iż zakres udzielanej licencji jest tożsamy z warunkami licencyjnymi materiałów zamieszczanych przez użytkowników w serwisie Facebook.com i YouTube.com opisanych w regulaminie serwisów,

d) publiczne bezterminowe rozpowszechnianie w materiałach reklamowych, promocyjnychi informacyjnych Organizatora bez względu na nośnik (np. Internet, poster, citilight, materiały prasowe, POSM, outdoor, telewizja, witryny, materiały PR, materiały POS, stoiska targowe, wewnętrzne cele spółki, ulotki itp.),

e) powielanie, drukowanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie w tym zwielokrotnianie techniką magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku,w nakładzie w dowolnej wielkości.

f) wykorzystanie w sklepach firmowych, punktach sprzedaży, spotkaniach biznesowych oraz do innych celów promocyjnych

2.9 Zgoda dotyczy wykorzystania hasła na terytorium Rzeczpospolitej (z zastrzeżeniem sieci Internet), na terytorium krajów, na których Organizator prowadzi działalność oraz na targach zagranicznych, bez ograniczeń czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

2.10 Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu//ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.

2.11 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz posiada wszelkie prawa do Zgłoszenia. W przypadku zakwestionowania praw przez inną osobę, Zgłoszenie zostanie usunięte z Konkursu. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi Uczestnik Konkursu.

2.12 Zgłoszenia nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą też zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, obscenicznych i powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne. Niedopuszczalne jest, aby Zgłoszenia obrażały uczucia innych osób, a w szczególności uczucia religijne.

2.13 Ostateczna decyzja o wygranej należy do Organizatorów konkursu.

2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów regulaminu.

§3. CZAS TRWANIA KONKURSU I NAGRODY

3.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2016 r.

3.2 Zakończenie konkursu nastąpi w dniu 26.10.2016 r.

3.3 Jury w osobach: Ewa Majerska, Agnieszka Korczyńska - wyłoni zwycięzcę do dnia 26.10.2016r.

3.4 Jury wyłonieni zwycięzców spośród wszystkich Uczestników konkursu, którzy spełnią wymagania konkursu określone w niniejszym Regulaminie. Ocenie Jury podlegały będą m.in.: realizacja tematu, kreatywność, pomysł, poprawność językowa. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.5 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez opublikowanie zwycięskich Zgłoszeń wraz z imieniem i pierwszą literą nazwiska zwycięzcy do dnia 27.10.2016 r. na profilu Facebook joga-joga.pl, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/JogaJogaPl/.

3.6 Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, powiadomieni przez Organizatora pocztą elektroniczną (e-mail) o przyznaniu nagrody.

3.7 Nagrodzonych zostanie czterech Uczestników Konkursu.

3.8 Nagrodę w Konkursie stanowi:

Książka "Dieta dla serca" Wioletty Domaradzkiej i Roberta Zakrzewskiego - wartość nagrody brutto 39,99 zł.

3.9 Zwycięzcy konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości nagrody w gotówce. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej joga-joga.pl przez cały czas trwania konkursu.

4.2 Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem oraz z jego akceptacją.

4.3 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4.4 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne.

4.6 Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez joga-joga.pl i Dwie Doliny sp. z o.o. oraz na wykorzystanie komunikacji email w celach marketingowych.Wyszukiwarka Wydarzeń

Organizujesz wydarzenie?
 Dodaj je do naszego kalendarza!

Styl Życia
Polecamy
JOGA SKLEP - Akcesoria do Jogi